קשרי משקיעים

החברה הוקמה בשנת 1981 ונסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל מחודש יוני 2007.
 תיגבור הינה אחת משלוש החברות הגדולות לשירותי כח אדם וסיעוד בישראל ובין החברות המובילות בישראל וזאת לפי דירוג חברת B&D.

  שיחת משקיעים
 

תיגבור מאגר כח אדם מקצועי זמני בע”מ
(להלן : “החברה”)
תאריך : 01 ביולי 2009
לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ
דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 (א 1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) תש”ל – 1970
מהות האירוע : התקשרות בהסכם לרכישת והקצאת מניות
החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 1 ביולי 2009 , חתמה החברה על הסכם התקשרות להקמת חברה משותפת בטורקיה, שתעסוק בגיוס, השמה והעסקת עובדים בתחומים שונים.

בהתאם להסכם חברת תיגבור תחזיק 51% ממניותיה המונפקות והנפרעות של חברה פרטית בשם להלן: “מטרופול”), 49% מהמניות יוחזקו על ידי צדדים שלישיים ) Metropol International לחברה, אשר הינם בעלי ניסיון והכרות בתחום כ”א הטורקי. במסגרת העסקה מטרופול תרכוש את הציוד, הזכויות בהסכמים עם לקוחות של חברת כ”א שתיסגר במקביל להקמת מטרופול והזכויות בתוכה לניהול כ”א.

בהתאם להסכם ההתקשרות, החברה תשקיע במטרופול, במהלך 12 חודשי הפעילות הראשונה שלה סך של 700 אלפי דולר לצורך הקמה ותפעול החברה וכן 350 אלף דולר נוספים ישולמו ישירות לצד ג’ עבור הציוד והרכוש שיועבר מטרופול, עבור הזכויות על תוכנה לניהול כ”א טורקית ועבור הסכמים עם לקוחות שיועברו למטרופול, התשלום לצד ג’ נפרס לשלושה חלקים בהתאם להתחייבויות שנקבעו בהסכם.
במסגרת הסכם ההתקשרות נתנו המוכרים שורה של הצהרות וכן נתנו לחברה אופציות קניה ומכירה של מניות צד ג’ במטרופול בהתאם להחלטת החברה. צד ג’ התחייבו לשפות את החברה בגין כל טענה של מי מרשויות המס הטורקיות מהתקופה עובר למועד חתימת הסכם ההתקשרות זאת, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות.

קישור לאתר

מתגברים את התיק במניה קטנה – גלובס

השקעה בסטרטאפ ישראלי  – טלנירי

צמיחה וגידול בכל התחומים,שמחים על דירוג פלטינה של מעלה