קבוצת תיגבור הינה חברה ארצית, ציבורית ובינלאומית המתמחה בשירותי כח אדם וסיעוד, שרותי שמירה ואבטחה, שירותי מיקור חוץ וניקיון , באמצעות החברות :תיגבור מאגר כ”א מקצועי זמני בע”מ, רשף בטחון(1993) בע”מ, א.ב. עמית יעוץ וניהול פרויקטים בע”מ, רשף ניקיון, לב חיפה בע”מ, משכנות זהב בע”מ (להלן “הקבוצה”).
הקבוצה נהנית ממוניטין של קבוצה המספקת שירותים איכותיים ברמה גבוהה, תוך התמחות בתחום הטיפול בהשמת כח אדם והתאמתו לדרישת הלקוחות.
מטרת קובץ נהלים זה היא להגדיר את מדיניות האיכות של הקבוצה והקוד האתי ולסקור את המאפיינים העיקריים של מערכת האיכות בקבוצה, תוך שימת דגש על איכות השירותים המסופקים ללקוחותיה.
1 מדיניות האיכות:
1.1 מדיניותה של הקבוצה הינה להבטיח שכל פעולה אשר מבוצעת על ידה תעשה בצורה איכותית ואחידה, תוך כדי התאמה מלאה לדרישותיהם של לקוחותיה, ולדרישות החוק והתקנות ההסכמים הקיבוציים וכל דרישה רגולוטית החלה על הקבוצה
1.2 מטרתה של הקבוצה הינה להיות מזוהה כקבוצה אשר מספקת שירות איכותי לאורך זמן ואשר מגדירה ומשיגה את יעדי האיכות אותם היא מציבה לעצמה.
1.3 המדיניות המפורטת במדריך האיכות נהנית מתמיכה מלאה של הנהלת כל אחת מהחברות החברות בקבוצה והמנכ”לים העומדים בראשם. תמיכה זו בצרוף נוהלי האיכות מבטיחים שכל פעילויות החברה מבוקרות ומתעדכנות, זאת בהתאמה למחויבויות החוזיות מול הלקוחות ובכפוף לחוקים, צווים ותקנות הנהוגים בענף.
1.4 הקבוצה מתחייבת בזאת להקדיש את כל המשאבים הנחוצים על מנת שעובדי הקבוצה ידעו ויבינו את כל נהלי אבטחת האיכות בארגון והקוד האתי.
1.5 יישומה של מדיניות זו הינה באחריותו של כל עובד בקבוצה. הכרה מלאה למחויבותה של הקבוצה לאיכות, תבטיח המשכיות לרמת שירות גבוהה לשביעות רצון הלקוחות, מדיניות יושר מקצועי, שמירה על כבוד האדם, אי הפליה על כל רקע וכיום מערכות הוגנות עם עובדיה ולקוחותיה.
1.6 הנהלת החברה תקיים דיוני הנהלה תקופתיים בנושאי האיכות על מנת לקיים דווח ומעקב ניהולי על מערכת אבטחת האיכות של הקבוצה.
להלן מדדי איכות להם מחויבת החברה:
1.6.1 יחס איושים מול סה”כ הזמנות עובדים.
1.6.2 רמת שביעות רצון לקוחות.
1.6.3 שקיפות מלאה עם עובדיה ולקוחותיה.
2 . קוד אתי :
2.1 הקבוצה מנהלת עסקים בהגינות ובהתאם ללשון ולרוח החוק.
2.2 עובדי קבוצת תגבור מתייחסים אלה לאלה בכבוד, ונוהגים בכבוד בלקוחות, שותפים, ספקים ומתחרים.
2.3 עובדי קבוצת תגבור פועלים בהתאם לאינטרסים של הקבוצה ונמנעים מניגוד אינטרסים. עובדי הקבוצה מגנים על נכסיה ועל שמה הטוב של החברה.
2.4 קבוצת תגבור מכבדת ושומרת על זכויות אדם .
2.5 קבוצת תגבור אינה מציעה או מקבלת שוחד או כל תמורה אחרת כדי ליצור יתרון עסקי בלתי ראוי .
2.6 קבוצת תגבור לא משתמשת באמצעים לא כשירים או לא חוקיים כדיי לקדם את מוצריה.
2.7 בקבוצת תגבור מקפידים על דיווחי אמת ושקיפות המידע ללקוחותיה בפרסומי וחוזי החברה.
2.8 העובד יודע כי קבוצת תיגבור הינה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ופועלת בהתאם לחוקים ולנהלים החלים על חברות ציבוריות.
2.9 מאחר וקבוצת תיגבור הינה נסחרת ציבורית, חל איסור על עובדי הקבוצה לקנות ולמכור ניירות ערך שלה תוך כדי ניצול מידע פנים והעובד/ת מתחייב/ת לא למסור או להשתמש במידע פנים כלשהו. “מידע פנים” כולל, בין היתר, מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברהו/או על חברת בת, אשר אינו ידוע לציבור.
2.10 עובד/ת אשר מצוי בידו/ה מידע פנים, לא ימסור את מידע הפנים האמור לאדם אחר כלשהו.
2.11 העובד/ת מתחייב/ת לשמור סודיות האינפורמציה בכל ענייני הקבוצה, ו/או המעסיקים ו/או כלל עובדיה ולא יעבירם/תעבירם לכל גורם אחר.
2.12 העובד/ת מתחייב/ת לשמור על סודיות המידע בכל הקשור לקשישים / לזכאים הנמצאים בטיפול הסניף/החברה ולבני משפחותיהם, ולהימנע מכל מעשה שעלול להוות פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א –1981.